Structurile de economie socială sunt guvernate de următoarea legislație:

  1. LEGE nr. 219 din 2015 privind economia socială;
  2. HOTĂRÂRE nr. 585 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială;
  3. ORDIN MMFPSPV nr. 1.986 din 2016 privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia;
  4. HOTĂRÂRE nr. 383 din 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020;
  5. Ordinul nr. 772/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”
  6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare
  7. Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
Spread the love